Scroll to top

Slovenská národná galéria

Slovenská národná galéria, Bratislava

Lokalita: Bratislava
Rok: 2005
Status: architektonická súťaž
Investor: SNG
Autor: Igor Čierny, Ján Pavúk, Ilja Skoček

Návrh nepočíta s vytvorením jedného objektu, alebo priestoru hlavného vstupu. Vzhľadom na rozsiahlosť a komplikovanosť areálu považujeme za optimálne vytvorenie 3 resp. 4 samostatných vstupov. Tieto ústia do multifunkčného prízemia celého komplexu. Z neho sú prístupné kontrolované vstupy do stálych aj dočasných zbierok, do knižnice, auditória a ich príslušenstva, ako aj do radu doplnkových funkcií obchodných a kaviarenských prevádzok orientovaných do nádvoria.

Okrem jestvujúceho vstupu cez nádvorie Eszterházyho paláca, vznikol nový vstup zo západného priečelia od hotela Devín cez foyer knižnice a auditória a vstup z novovytvoreného námestia za galériou, v prízemí nového objektu depozitov.

Napojením na viac vstupov sa sleduje vytvorenie živého vnútoného priestoru previazaného s organizmom mesta. Ako prínosné vidíme hlavne otvorenie galérie na strane otočenej priamo voči mestu a Hviezdoslavovmu námestiu cez nový vstupný portál.

Vstup od hotela Devín zas umožňuje organizačne a časovo nezávislé prevádzkovanie knižnice a polyfunkčného auditória. Cieľom celkového konceptu prízemia a jeho vstupov je vytvorenie poloverejnej pasáže s väzbou na funkčné celky SNG ako centra výtvarného umenia mesta.

Architektúra

Slovenská národná galéria