Scroll to top

Polyfunkčné centrum Jadran

Polyfunkčné centrum Jadran, Bratislava

Lokalita: Bratislava
Rok: 2006
Status: vyzvaná architektonická súťaž
Investor: Jadran s.r.o.
Autor: Igor Čierny, Ilja Skoček, Marián Krajči

Novonavrhované polyfunkčné centrum Nový Jadran sa nachádza na mieste jestvujúcej stavby z osemdesiatich rokov na bratislavských Trávnikoch medzi Nevädzovou a Rezedovou ulicou. V období svojho vzniku bol pôvodný „Jadran“ obľúbeným lokálnym nákupným centrom charakteristickým svojim nákupným dvorom s prevádzkami na galérii na prvom poschodí. Dnes už bezmála 30 ročná stavba doznáva znaky technického aj morálneho opotrebovania a v kontexte so súčasnými požiadavkami na kvalitu prevádzok obchodov a služieb zaostáva za novovznikajúcimi nákupnými centrami. Pri návrhu nového komplexu sme sa snažili zachovať čo najviac z kvality pôvodného konceptu.

Tou je v našom návrhu dvojpodlažné kryté nákupné átrium s optimálnym napojením oboch podlaží na okolitý komunikačný systém. V náväznosti na toto kryté námestie s obchodmi ,službami , bankou, poštou a fitness centrom na poschodí vzniká medzi objektom nákupného centra a jestvujúcou budovou Sociálnej poisťovne nové otvorené námestie ako vstupné plató pred nákupným centrom. Z južnej strany je uzavreté dominantným výškovým objektom administratívnej budovy. Takto kompaktne vymedzený priestor prináša do tejto lokality novú mestotvornú kvalitu a s väzbou na už existujúce (soc. po, školy) a novovzniknuté funkcie má potenciál stať sa živým organizmom v okolitej zástavbe s príjemným merítkom.

Celková hmotovo – priestorová kompozícia nadväzuje na podlažnosť okolitej zástavby (t.j. 9-10 podlaží). Koncept rešpektuje požiadavky na insoláciu a denné osvetlenie tak okolitých objektov ako aj novovytvorených obytných , administratívnych a nebytových priestorov. Dvojpodlažné nákupné centrum tvorí podnož 3 blokov 8 podlažných bytových domov. Tieto sa do preskleného átria obracajú každý architektonicky inak pojednanou fasádou čo obohacuje tak priehľady z átria ako aj medzidomový priestor samotný.

Administratívna budova – predstavuje samostatne stojaci 13 podlažný vežový objekt. Na prízemí sa nachádzajú vstupné priestory a je tu navrhovaná expozitúra banky. Na vyšších podlažiach sú veľkopriestorové kancelárie s možnosťou členenia priestoru na menšie – skupinové alebo i samostatné kancelárie. Prísna architektúra dáva budove inštitucionálny charakter. V prípade banky by tak vznikla optimálna kombinácia centrály s expozitúrou na prízemí. Budova je priamo prístupná kontrolovaným vstupom schodiskom aj výťahom priamo z garáží v suteréne.

Obytné budovy – pozostávajú z 2 blokov sekciových obytných domov s priečne prevetrávanými dispozíciami a z 1 bloku pavlačového domu. Skladbu tvoria prevažne jedno a dvojizbové byty. V rožných polohách sekciových domov a v penthousových mezonetoch sú 3-4 izbové byty. Byty sú na juh a západ orientované komfortnými lodžiami. Architektonicky najcharakteristickejším je pavlačový dom s presklenou severnou fasádou s abstraktnou farebnou kompozíciou s možnosťou využitia na reklamnopropagačné účely, keďže tvorí čelné vstupné priečelie do nákupného centra.

Nákupné centrum – tvorí ho dvojpodlažný parter s preskleným átriom  s veľkopredajňou potravín, prenajímateľnými butikmi, poštou, stravovacími zariadeniami a doplnkovou funkciou fitnesscentra so squashovými ihriskami. Do nákupného centra sa vstupuje v dvoch úrovniach v náväznosti na okolitý terénu, čím nevzniká disproporcia pri prenájme prízemia a poschodia. Návštevník prichádzajúci cez

 

prízemie získa v átriu okamžitý prehľad o prevádzkach na poschodí a opačne. Väčšina prevádzok má možnosť vstupu tak z krytého átria ako aj z námestia resp. priamo z Nevädzovej ulice do ktorých sú otočené výkladmi na fasáde takže obchodný charakter parteru je zrejmý aj okoloidúcim. Z južnej strany je z obslužnej komunikácie riešené zásobovanie prevádzok, predovšetkým predajne potravín. Pri vstupe z námestia je situovaný kontrolovaný vstup so schodiskom a s výťahom do podzemných garáží. Z prevádzkového a technologického hľadiska je átrium riešené ako prestrešený, prirodzene vetraný nevykurovaný priestor, v zime temperovaný okolitými prevádzkami. V letných mesiacoch je systémom vetracích klapiek a protislnečných textilných roliet eliminovaný skleníkový efekt. Tento systém nevyžaduje prevádzkovo aj stavebne náročnú vzduchotechnickú technológiu, konfliktnú aj vzhľadom na bezprostrednú blízkosť bytových jednotiek s ohľadom na hygienické resp. akustické normy.

Fitness centrum – je prístupné z poschodia nákupného centra. Tu sa nachádzajú jeho vstupné priestory- recepcia a bar, sociálne a hygienické zázemie. Samotné fitness a squashové ihriská sú na poschodí. Pultová vysoká strecha dáva priestorom osobitý charakter. Konkrétnu funkčnú skladbu (posilňovňa, aerobik, squash, solárium, telocvičňa) možno prispôsobiť požiadavkám. Konštrukciou pultovej strechy sa eliminujú vertikálne nosné prvky a umožňujú voľnú dispozíciu.

Architektúra

Polyfunkčné centrum Jadran