Scroll to top

Plaváreň Prievidza

Plaváreň Prievidza

Lokalita: Prievidza
Rok: 2005
Stav dokončenia: realizácia
Investor: Mesto Prievidza
Autor: Igor Čierny

Rekonštruovaný objekt tvorí súčasť komplexu III. ZŠ S. Chalúpku v Prievidzi. Sedemtriedny pavilón je dlhší čas nevyužívaný a začínajú sa na ňom prejavovať poruchy strešnej konštrukcie zátekmi v interiéry objektu. Územie určené pre prístavbu novostavby je v súčasnej dobe nevyužívaný priestor nachádzajúci sa za objektom telocvične.

Urbanistická koncepcia vychádza z priestorových možností a zo vzájomných vzťahov v priestore. Navrhované umiestnenie prístavby objektu zohľadňuje hmotovo- priestorové pomery územia a nároky investora. Cieľom riešenia je maximálne využitie pozemku a zhodnotenie prostredia.

Koncepcia sleduje najmä:
– dotvorenie hmotovo- priestorovej štruktúry územia,
– zakomponovanie objemu a charakteru objektu na danom pozemku, do architektonicko-výtvarného konceptu a kontextu územia,
– zachovanie „génia loci” miesta.

Stavba plavárne je zložená z troch objektov. Rekonštruovaný školský pavilón, pavilón technológie a bazénová hala. Urbanistická kompozícia týchto objektov spolu s objektom existujúcej telocvične dotvára pavilónový charakter územia.

Architektúra

Plaváreň Prievidza