Scroll to top

Radové rodinné domy Malinovo

Radové rodinné domy Malinovo

Lokalita: Malinovo
Rok: 2011
Status: realizácia
Investor: Slovak Apartments Group s.r.o.
Autor: Igor Čierny

Predmetom navrhovaného riešenia je výstavba radových domov s nebytovým priestorom v Malinove na pozemkoch pozdĺž cesty II. triedy II/510. Navrhovaný objekt je dopravne obslúžený z priľahlej miestnej komunikácie. 

Vstupy do objektov, ako aj vjazdy do garáží sú z existujúcich komunikácií. Podkladom na spracovanie projektu bol lokalitný program a požiadavky investora vybudovať radové domy s troj – izbovými bytmi a nebytovým priestorom.

V navrhovanej stavbe sú rešpektované všetky požiadavky na architektonické a stavebno- technické riešenie stavby, ako aj požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie okolitých objektov. Na prízemí objektu zo strany miestnej komunikácie sa nachádzajú vstupné priestory do bytov ako aj vjazd do garáže.

Zo strany hlavnej cesty sa v objekte navrhnuté nebytové priestory, ktoré sú prevádzkovo oddelené od bytov. Poschodie objektov tvoria trojizbové byty s príslušenstvom.

Architektúra

Radové rodinné domy Malinovo