Scroll to top

Rekonštrukcia mestského kina

Rekonštrukcia mestského kina, Piešťany

Lokalita: Piešťany
Rok: 1999
Status: architektonická súťaž, 2. cena
Investor: Mesto Piešťany
Autor: Igor Čierny, Matej Siebert

Piešťanské mestské kino sa nachádza centrálnej časti mesta, na rozhraní frekventovaného pokračovania pešej zóny – kolonáda a kľudového mestského parku. Jeho poloha umožňuje ľahkú orientatívnosť, rovnako však poskytuje intimitu potrebnú pre tento druh funkcie. Urbanistická poloha objektu je vhodná aj pre navrhovanú zmenu objektu na kultúrno – spoločenské centrum zamerané predovšetkým pre mládež.

V rámci priestorových väzieb je hlavný nástup orientovaný na Winterovu ulicu ako hlavnú pešiu os mesta. Nástupný priestor ako aj parčík medzi objektom a kolonádou je upravený terénnymi a sadovými úpravami, čím sa vytvára prirodzené predpolie objektu.

Fontána vzhľadom na jej romantický výraz je presunutá do novej polohy v parčíku. Zo strany od objektu Victoria Regia je navrhnutý nový objekt, ktorý uzavrie blok. V parkovej časti je objekt centra zadefinovaný terénnymi úpravami – prírodným valom, ktorý vytvára pocitovú náruč či hranicu.

Prírodný amfiteáter je vzhľadom na jeho nové funkcie napojený na existujúcu sieť chodníkov v parku. Exteriérové aktivity (záhradná reštaurácia) sú orientované do parkovej časti. Objekt je funkčne a hmotovo vymedzený prírodným valom.

Architektúra

Rekonštrukcia mestského kina